Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti
PRESS GROUP, s.r.o., so sídlom: Sládkovičova 86, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36035271, IČ DPH: SK2020092899, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 5842/S (ďalej len „predávajúci.“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

PRESS GROUP, s.r.o.
Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica
Telefón/ Fax: +421 48 4143 499
E-mail: kalendare@pressgroup.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre  Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

2. DEFINÍCIA POJMOV

Predávajúci – PRESS GROUP, s.r.o., so sídlom: Sládkovičova 86, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36035271,
IČ DPH: SK2020092899, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 5842/S
Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár obsahujúci informáciu o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu
E-Shop - je internetový obchod spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.kalendare.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou PRESS GROUP s.r.o. na uvedenej stránke.
Registrácia - je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov
o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou PRESS GROUP s.r.o. (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.)

3. OBJEDNÁVKA, UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.kalendare.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom
a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP, vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

      - odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.
      - márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

platba na účet spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. pred dodaním tovaru,
dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
platba kuriérovi pri prevzatí tovaru,
platba v hotovosti pri prevzatí tovaru priamo na mieste v sídle spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky, alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte alebo zaplatením kúpnej ceny v hotovosti priamo na mieste v jednom z kamenných obchodov spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. Pri platbe na účet spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky pre objednávky doručené do 30. septembra. Po tomto termíne sa dodacia doba môže predĺžiť na 7 až 21 dní z dôvodu momentálnej dotlače produktov.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

Poštová preprava do 3 - 6 pracovných dní („na dobierku“)
Preprava kuriérom do 3 pracovných dní

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. späť, je spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty vyplnením príslušného formulára na odstúpenie od zmluvy alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1., spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na webovej stránke e-shopu.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. povinná:

prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.8. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

ak pri platbe na účet spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti PRESS GROUP s.r.o.,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti PRESS GROUP s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. inak ho zaobstarať,
ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. tovar vyrába.

10.9. Odstúpenie spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. od kúpnej zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop spoločnosti PRESS GROUP s.r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti PRESS GROUP s.r.o., bude mu ich spoločnosť PRESS GROUP s.r.o. zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese kalendare@kalendare.sk.  

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš e-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže, ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b),doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií, zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2014.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kalendare.sk

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

 

 • Telefonické objednávky
  048 / 414 34 99
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 350 €
  (bez DPH)
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 48 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť